canalizări orăşeneşti, staţii de epurare, cîmpuri de irigare

Toate gospodăriile şi foarte multe industrii consumă zilnic apă din reţeaua de distribuţie (publică) de apă potabilă, pe care o evacuează apoi, în majoritatea cazurilor puternic impuri-ficată, în reţeaua de canalizare a localităţii. Un consum însemnat de apă au spălătoriile, abatoarele, uzinele de gaze şi majoritatea întreprinderilor chimice şi tehnice, situate în afara cartierelor de locuinţe (vopsitorii, fabrici de hîrtie, fabrici de zahăr, cocserii, fabrici de pro­duse de semicocsificare, uzine metalurgice, întreprinderi de exploatare minieră). într-un oraş de mărime mijlocie se evacuează apă uzată în cantitate de cea. 1501 de persoană zilnic.

în trecut, cînd populaţia era mai puţin densă, aceste ape erau vărsate în rîuri sau în sol; pe măsură ce s-a dezvoltat însă industrializarea, gradul de impurificare a apelor naturale de suprafaţă şi subterane s-a mărit în asemenea măsură, încît a devenit necesar ca apele uzate să fie supuse epurării (curăţirii pînă la nivelul stabilit de normele sanitare) înainte de a li se permite să fie reintroduse în circuitul apelor din natură Nisipurile, reziduurile grosiere plutitoare, suspensiile plutitoare.ee se transformă în nămoluri, sărurile anorganice solubile, acizii şi alcalii, detergenţii, substanţele organice în stare coloidală, bacteriile, coloranţii, grăsimile şi uleiurile formează impurităţile şi murdăriile din apă. De aceea apa de canalizare a unui oraş trebuie curăţată în staţii de epurare, constituite din construcţii şi instalaţii speciale. Pentru epurare se aplică diverse metode şi procedee: epurarea mecanică, care foloseşte gră­tare, site şi deznisipatoare; epurarea chimică, care se realizează prin tratare cu reactivi chimici, cu ajutorul cărora se precipită impurităţile din apă, se oxidează sau, printr-o activă coagulare fizică şi chimică, permite îndepărtarea lor. în acest scop, în apa ce se tratează se introduc, spre exemplu, soluţii cu săruri de magneziu, de aluminiu şi de fier, care transformă alcaliiie în hidroxizi activi ce absorb şi precipită numeroase substanţe. Restul de impurităţi se neutra­lizează prin metode de epurare biologică. Pentru aceasta, apa este supusă aerării, creîndu-se astfel condiţii favorabile pentrajiezvoltarea bacteriilor şi protozoarelor corespunzătoare, obţinîndu-se o epurare satisfăcătoare. Apa epurată biologic poate fi condusă spre cîmpuri de irigare în cursuri de apă de suprafaţă sau subterane, în care caz este supusă filtrării naturale prin straturile permeabile ale solului. în urma acestor procese de filtrare, în mod normal apa redevine curată, încît poate fi din nou captată prin izvoare, puţuri, drenuri şi galerii.

Din procesele de epurare fizică, chimică şi biologică rezultă mari cantităţi de nămol. Nămolul este supus unor procese de fermentare (de descompunere), din care rezultă metan şi alte gaze, produse organice de descompunere nenocive. După fermentare, nămolul poate fi utilizat, spre exemplu ca îngrăşămînt organic natural sau uneori se incinerează.

în funcţie de provenienţa apelor uzate, în măsură tot mai mare epurarea se face astfel încît materialele extrase să fie valorificate, reducînd costul acestor operaţii de tratare. Uneori însă apele reziduale sînt atît de murdare, încît trebuie să fie incinerate, introduse în canalizări speciale sau chiar încărcate în vase impermeabile şi evacuate în mare. în multe întreprinderi tehnice şi chimice, apa este atît de bine epurată, încît poate fi refolosită chiar în cadrul aceleiaşi întreprinderi. Multe oraşe însă trebuie să-şi aducă apa potabilă de la distanţe mari, din lacuri sau din rîuri depărtate la peste 100 km, întrucît nu se reuşeşte o epurare suficientă a apelor uzate deversate în cursurile de apă utilizate pentru alimentarea cu apă a acelor localităţi. Spre exemplu, impurificarea lacului Bodensee este atît de avansată, încît apă curată, nenocivă, se poate extrage numai de la adîncimi de peste 60 m. Menţinerea curată a lacurilor, rîurilor, izvoarelor şi straielor acvifere prin epurarea apelor uzate şi evitarea impurificărilor grosiere (ţiţei) a devenit actualmente o problemă vitală pentru milioane de oameni.

canalizari

1 comment to canalizări orăşeneşti, staţii de epurare, cîmpuri de irigare

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>