cuplarea in paralel a generatoarelor sincrone

Se presupune că la o reţea trifazată, alimentată de un generator sincron, trebuie legat un nou generator prin închiderea întrerupătorului (in schema ). Dacă între contactele întrerupătorului pe fiecare fază ar exista o diferenţă de potenţial, prin închiderea lui s-ar produce un scurtcircuit ce ar provoca deranjamente importante.

Pentru a evita acest lucru, este necesar ca pe fiecare fază în momentul  închiderii, t.e.m. a generatorului să fie egală cu tensiunea U a reţelei. Aceasta se asigură dacă sînt îndeplinite următoarele con­diţii de conectare în paralel:

—  valorile eficace ale t.e.m. a generatorului şi tensiunii reţelei să fie egale:

—  frecvenţa t.e.m. a generatorului fG să fie egală cu frecvenţa f a reţelei;

—  ambele tensiuni să fie în fază ;

—  succesiunea în timp a fazelor generatorului să fie aceeaşi cu succesiunea fazelor corespunză­toare ale reţelei.

Operaţiile prin care se realizează condiţiile de mai sus constituie sincronizarea.

Se aduce mai întîi generatorul la o turaţie aproximativ egală cu turaţia nominală, ceea ce se poate verifica cu un frecvenţmetru, şi apoi se măreşte excitaţia generatorului, pînă cînd tensiu­nea generatorului este egală cu tensiunea reţelei.

Pentru determinarea momentului sincronizării şî verificarea coincidenţei succesiunii fazelor, se foloseşte un sincronoscop cu ac indicator sau cu lămpi, în schema  lămpile sincronoscopului sînt legate pentru cuplare „prin foc învîrtitor”. Una din lămpi (Leste legată direct, iar celelalte două (Lb, şi Lc) sînt legate încrucişat între faze diferite. Lămpile sînt montate pe un panou, astfel că la stingerea şi aprinderea lor într-o anumită succesiune se obţine impresia unui foc învîrtitor.

Dacă fG<f  succesiunea de aprindere şi stingere va fi într-un sens, iar dacă fG> f, va fi în celălalt sens. Dacă succesiuna fazelor nu este corectă, lămpile se sting şi se aprind simultan. Sensul focului învîrtitor indică cum tre­buie reglată turaţia pentru a obţine egalitatea frecvenţelor. Pe măsură ce se reglează turaţia, viteza de rotaţie a focului învârtitor scade. în momentul cînd frecvenţele sînt egale şi tensiunile sînt în fază, lampa La este stinsă, iar voltmetrul Va indică zero şi se poate face cuplarea în paralel.

După cuplarea la reţea, generatorul nu debitează putere, întrucît puterea primită de la motorul primar acoperă numai pierderile de mers în gol, iar unghiul 0 este egal cu zero. Pentru încărcare cu sarcină activă, se măreşte admisia la motorul primar (combustibil, abur). Prin aceasta se măreşte cuplul la arborele generatorului, rotorul se deplasează înainte faţă de stator în sensul de rotaţie şi unghiul  creşte.

La funcţionarea în paralel a generatoarelor sincrone, în cazul modificării bruşte a puterii active (care modifică unghiul ), rotorul execută o serie de oscilaţii în jurul noii poziţii de funcţionare. Pentru amortizarea acestor os­cilaţii se utilizează o înfăşurare de amortizare, formată din bare de cupru introduse în crestăturile prevăzute în piesele polare şi scurtcircuitate la capete. La rotoarele cu poli înecaţi se folosesc pene metalice pentru crestături.

2 comments to cuplarea in paralel a generatoarelor sincrone

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>