fotografia in culori

Procedeul negativ-pozitiv şi procedeul reversibil

Procedeele moderne de fotografiere în culori urmăresc obţinerea a trei imagini foto­grafice (monocrome), fiecare avînd culoarea uneia dintre regiunile spectrului, şi anume albastru, verde şi roşu, şi care interacţionînd în ansamblu redau imaginea în culori.

După unele procedee, un obiect colorat se fotografiază de trei ori consecutiv: o dată în culoare galbenă, o dată în culoare verde-albastră sau verde, o dată în purpuriu sau roşu; după alte procedee se expun trei filme sau, după un alt grup de procedee se foloseşte un film cu trei straturi sensibile la culori. Imaginea fotografică în culori se poate obţine prin două procedee: aditiv (se compun trei imagini colorate în culorile fundamentale: albastru, verde şi roşu) şi substractiv (imaginile colorate se obţin scăzind din lumina albă anumite domenii de radiaţii: albastre, verzi şi roşii). In cele ce urmează se va trata obţinerea imaginilor colorate pe materiale fotografice cu trei straturi prin procedeele negativ-poziţiv şi reversibil.

Procedeul de fotografiere negativ-pozitiv necesită un film sensibil la culori, care se com­pune din patru straturi suprapuse şi anume: un strat de halogenură de argint sensibilizat la radiaţiile albastre şi care conţine o componentă cromatică galbenă, un strat filtrant galben.

foto in culori

(pentru a opri acţiunea radiatiilor albastre asupra celui de al doilea şi ultimului strat), un strat de halogenură de argint sensibilizat Ia verde şi care conţine o componentă cromatică purpurie, şi un strat de halogenură de argint sensibilizat la roşu şi care conţine o componentă cromatică verde-albastru.

Atunci cind lumina reflectată de obiectul colorat care trebuie fotografiat cade pe film, straturile de halogenură de argint, sensibile la culorile respective, sînt activate, adică impre­sionate. După expunere, filmul este developat La developare se formează imagini de argint metalic (halogenură de argint redusă), şi simultan din produsele de oxidare ale revelatorului compuşi cromatici, coloranţi, şi anume în culorile complimentare: lumina albastră dă deci culori galbene, lumina verde culori purpurii, iar lumina roşie culori verde-albastru. Acesta reprezintă negativul filmului colorat. Un astfel de negativ se copiază pe hirtie color sau pe o peliculă pozitivă color cu trei straturi, rezultînd în final imaginea pozitivă color. în culori reale. Cerul albastru apare deci pe filmul negativ galben, după care, prin impresionarea în pozitiv a straturilor purpuriu şi verde-albastru, revine dm nou albastru. Astfel se obţine fotografia fidelă a imaginii în diapozitiv sau pe hîrtie.

în cazul procedeului reversibil, după expunere filmul reversibil se developează întîi într-un revelator alb-negru. care reduce halogenură de argint la argint metalic numai în

fotografia in culori

straturile sensibile la albastru ale halogenurii de argint. După prima developare se expune din nou filmul la lumina zilei. Prin această expunere sînt activate straturile de halogenură de argint şi sensibile la verde şi roşu care nu au fost impresionate la fotografiere. A doua developare se face într-un revelator cromogen, în care halogenură de argint luminată la expu­nerea a doua se reduce la argint metalic. Formarea argintului este simultană cu formarea culorii complementare. Pe primul strat se formează culoarea galbenă, pe cel de al doilea culoarea purpurie şi pe ultimul strat culoarea verde-albastru. Urmează dizolvarea argintului metalic fntr-o baie de albire şi fixare, apoi spălarea şi uscarea filmului. Cele trei imagini colo­rate suprapuse dau prin transparenţă imaginea pozitivă a obiectului fotografiat.

îh cele ce urmează se prezintă succesiunea operaţiilor (şi durata acestora) în procesul de obţinere a imaginilor color prin procedeul negativ-pozitiv («Ektacolor Profesional»).

Impresionarea filmului negativ (numai păstrînd cu stricteţe parametrii de expunere se obţin culorile corecte): developarea cromogenă — 14 min, baie de oprire — 4 min, stabilizare 4 min spălare — 4 min.albire — 4 min. spălare — 4 min, fixare — 8 min. spălare Finală 8 min, înmuiere şi apoi uscare — 1 min. Negativul color se copiază pe pelicula pozitivă care se prelucrează: developarea pozitivului — 7 min, baie de oprire-fixare — 2 min. spălare 2 min, albire — 2 min, spălare — 2 min, fixare-întărire — 2 min, spălare — 4 min, sta­bilizare — 2 min şi, in sfirşit. uscare. Concentraţia şi temperatura fiecărei băi, cum şi timpii de tratare, trebuie respectate în limite strînse, pentru ca imaginea să corespundă cromaticii obiectului fotografiat.

Din figurile colorate prezentate alăturat reiese procedeul de expunere şi de obţinere a imaginii color prin combinarea culorilor. Fotografia în culori, după procedeele expuse, foloseşte straturi colorate suprapuse, care sînt parţial transparente. Aceste straturi filtrează lumina albă, care cade astfel încît numai lumina neabsorbită de straturile de culori este sesi­zată de ochiul omenesc. De aici rezultă amestecul diferenţiat de culori.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>