materiale plastice

Materialele plastice sînt materiale constituite din compuşi organici cu molecule de di­mensiuni mari, numiţi compuşi macromoleculari. obţinuţi din materiale de origină animală, vegetală sau minerală şi care pot fi prelucrate prin deformare plastică, prin modelare. într-o anumită fază tehnologică. în acelaşi mod se pot defini şi fibrele chimice şi alte materiale sintetice, nu însă şi fibrele sintetice. Sursa principală pentru fabricarea materialelor plastice o constituie avuţiile naturale vegetale: pădurile, stuful, paiele cerealiere. Materialele plastice îşi au deci originea în produse naturale: lemn, cărbune, petrol, sucuri de plante, albúmina. Materialele plastice sintetice au, în general, caracteristici tehnice superioare sau echivalente cu ale produselor naturale neînnobilate, deoarece nu sînt supuse influenţei atmosferei, clima­tului, îngrăşămintelor, amplasamentului şi efectelor dăunătoare neprevăzute (incalculabile) ale naturii, care. la rindul lor. pot influenţa calitatea produselor.

Materialele plastice pot fi prelucrate, obţinînd rezultatele dorite şi în acelaşi timp li se pot imprima unele proprietăţi superioare.

în compoziţia materialelor plastice intră macromolecule. care conţin 500—10 000 de molecule de bază asociate cnimic. Materialele plastice dure. rigide sînt constituite în mare parte din macromolecule sferice, puternic reticulate. iar cele plastice şi elastice sînt constituite în majoritate din macromolecule filiforme.

Citeva materiale plastice, cum sînt celuloidul, nitroceluloza şi clorcauciucul, sînt consti­tuite din macromolecule mari naturale, supuse unor tratamente chimice şi fizice suplimentare. Materialele complet sintetice, ca Buna. polistirenul, poliacrilonitrilul, policlorura de vinii ş.a., au la bază molecule mici, numite monomeri. Ele se obţin prin polimerizare sau poli-condensare a acestora, fiind apreciate pentru proprietăţile lor: greutate specifică mică. defor­mare plastică uşoară, stabilitate la acţiunea corosivă, posibilitate de a fi colorate, neotră­vitoare, caracteristici electrice excelente.

Materialele plastice au aplicaţii în industria electrotehnică (instalaţii*cabluri izolaţii, carcase), in industria îmbrăcămintei (industria textilă), la fabricarea foliilor, picilor artifi­ciale, linoleumurilor etc. Folosirea lor în tehnică şi pentru uzul menaje- a devenit indispen­sabilă, întrucît înlocuiesc in măsură din ce in ce mai mare alte materiale care nu se găsesc in cantităţi suficiente. Sînt frecvent utilizate în construcţia de maşini, construcţia vehiculelor, în industria mobilei şi instalaţiilor, la ambalarea produselor expuse degradării.

de n<� e��t�Ntde stabilizatori, în toate cazurile, rilele sînt presate cu ajutorul matriţelor la temperaturi şi la presiuni înalte. Discurile format carte poştală au un strat dur din material plastic, în care sînt presate şan­ţurile. Discurile stereofonice care la redare dau o senzaţie de spaţiu, sînt înregistrate cu două microfoane. în şanţuri, înregistrările sînt tăiate în două direcţii, înclinate una faţă de cea­laltă cu 90°. Doza de redare specială a picupului stereofonic transmite înregistrarea la două difuzoare separate. Amplasarea corectă a difuzoarelor şi a ascultătorului faţă de acestea sînt absolut necesare pentru obţinerea impresiei spaţiale, stereofonice.

materiale plastice

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>