PORNIREA MOTORULUI ASINCRON DE JOASĂ TENSIUNE, ÎN FUNCŢIE DE VITEZĂ, CU AUTOTRANSFORMATOR DE PORNIRE

Pornirea în regim asincron a motorului sincron se poate face direct numai atunci cînd construcţia motorului şi reţeaua de alimentare permit acest lucru.

Alimentarea înfăşurării de excitaţie se închide pe o rezistenţă la începutul pornirii, pentru a preîntîmpina apariţia tensiunilor ridicate, neadmise, la cuplarea statorului la reţea. Alimentarea cu curent continuu a înfăşurării de excitaţie în momentul atingerii vitezei subsincrone se face în una sau două trepte. Momentul de alimentare a înfăşurării de excitaţie se alege astfel încît sincronizarea să fie cît mai rapidă, şocurile de curent în circuitul statoric cit mai mici, iar timpul de pornire suficient de scurt pentru a preîntîmpina supraîncălzirea înfăşurării dc pornire a motorului.

• Elementele principale ale schemei  sînt următoarele:

—  motorul sincron m1 cu înfăşurările reprezentate prin cercuri concentrice: cercul exterior reprezintă înfăşurarea statorică, iar cercul interior înfăşu­rarea rotorică (de excitaţie);

—  autotransformatorul de pornire m3;

—  excitatoarea m2 cu înfăşurarea de excitaţie Ex şi reostatul r1 pentru reglarea excitaţiei;

—  releul de succesiune a alternanţelor rotorice d1 înseriat cu redresorul nşi legate pe rezistenţa de descărcare r2 din circuitul înfăşurării rotorice de ex­citaţie;

—  contactorul c1 pentru conectarea autotransfor maiorului de pornire in cir­cuitul statoric la începutul pornirii, comandat prin butoane de comandă;

— contactorul c2 pentru conectarea motorului direct la reţea, comandat prin releul de timp d3;

—  contactorul c3 pentru conectarea excitaţiei la înfăşurarea rotorică de exci­taţie, comandat prin releul de succesiune a alternanţelor rotorice.

• Pornirea motorului:

— se apasă butonul b2 :

•    cuplează d2 care:

—  prin c.n.d. se autoreţine;

—  prin c.n.d’. alimentează bobinele c1, d3;

—  prin c.n.î. blochează pe c2;

•    anclanşează c1 care:

—  prin c.a.n.î. blochează pe c2;

—  prin CP. conectează autotransformatorul m3 în circuitul sta-toric.

în momentul cuplării statorului motorului la reţea, tensiunea electromo­toare în rotor are o valoare maximă şi o frecvenţă maximă, egală cu frecvenţa reţelei. Din această cauză:

•     cuplează d1 şi prin c.n.î. blochează pe c3.

Motorul, pornit prin anclanşarea lui c1 accelerează şi după trecerea inter­valului de timp afectat alimentării statorului cu tensiune redusă:

•     cuplează d3 şi prin c.n.î. taie alimentarea bobinei d2;

•    decuplează d2 care:

—  prin c.n.d. îşi taie autorcţinerea;

—  prin c.n.d. taie alimentarea bobinelor C1 d3;

—  prin c.n.î. pregăteşte alimentarea bobinei c2;

* decuplează d3 şi prin c.n.î. nu mai poate alimenta bobina d2; de­clanşează c1 care:

—  prin c.a.n.î. alimentează bobina c3;

—  prin CP. deconectează au to transforma torul m3 din circuitul statoric;

•    anclanşează c2 care:

—  prin c.a.n.î. blochează pe d2;

—  prin c.a.n.d. pregăteşte alimentarea bobinei c3;

—  prin CP. conectează motorul la reţea.

Motorul accelerează în continuare pînă la atingerea vitezei subsincrone la care trebuie să se alimenteze cu curent continuu înfăşurarea rotorică de excitaţie, cînd:

•    decuplează d1 şi prin c.n.î. alimentează bobina c3;

  • anclanşează c3 care:

—  prin c.n.î. deconectează releul de succesiune a alternanţelor rotorice d1;

—  prin CP. conectează excitatoarea în înfăşurarea rotorică de excitaţie.

Excitatoarea m2 se autoexcită, alimentînd cu curent continuu rotorul motorului sincron. Motorul se sincronizează şi începe să funcţioenze în con­diţii normale.

•  Oprirea motorului:

—  se apasă butonul b1:

e se dezexcită d2 şi revine c1—c2.

Observaţie. Dacă timpul de sincronizare depăşeşte o anumită limită, pornirea trebuie să fie anulată. Pentru aceasta se foloseşte un releu de timp (nefigurat) care începe să temporizeze din momentul alimentării statorului la tensiunea nominală şi deconectează întreaga schemă dacă nu se atinge în limite de timp normale viteza subsincronă necesară pentru alimentarea cu curent continuu a înfăşurării de excitaţie.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>