schema electrica a strungului – SNA 630, SNA 710, SNA 800 si SNA 100

In figurile  a şi b sînt prezentate variante de bază ale scheme­lor de acţionare a strungurilor normale din ultima generaţie produse în Romania (tipul SNA 630 şi 710 (fig a), tipul SNA 800, si 1 000 (fig. b).

Schema electrică (fig. a) comandă funcţionarea motorului electric asincron trifazat cu rotorul in scurtcircuit Mlf care dezvoltă 0    putere  de  11/18  kW,  fiind   prevăzut  cu   două   turaţii   de 1  500/3 000 rot/min, utilizat pentru acţionarea lanţului cinematic principal de avans de filetare şi a unui motor electric asincron tri­fazat cu rotorul în scurtcircuitul M2 care acţionează pompa de răcire, alimentarea motoarelor fiind făcută la tensiunea de 220/380 V.

Schema electrică se pune sub «tensiune prin intermediul întremp-torului tripclar Ig, după care, prin apăsarea pe butonul de pornire b1  se pune sub tensiune schema de comandă a strungului. Menţinerea sub tensiune a schemei se realizează cu ajutorul contactului RI4 al releului intermediar RI4.

Motorul M2 se porneşte prin comutarea întreruptorului Ip, situ­aţie în oare bosbina oontatctorukii Q se pune sub tensiune, închizind contactele C6 din circuitul de forţă al motorului respectiv.

Pentru cele două turaţii ale motorului M1, înfăşurările sînt conec­tate in triungthi, şi trebuie ţinult seama de faptul că pentru turaţia mare, sub tensiune se aiflă jumătate din numărul bobinelor fiecărei înfăşurări. In această situaţie, numărul perechilor de poli este minim, în oe priveşte turaţia mică, conectarea în triunghi. cuprinde toate bobinele întfăşurărilor, numărul perechilor de poli fiind dublu faţă de cazul precedent. Schimbarea numărului perechilor de poli se realizează cu ajutorul contenctelor C2 şi C1 (în cazul turaţiei mari), respectiv C5 şi C4 (pentru turaţia mică). Pentru fiecare caz pornirea motoriului se face prin conectarea stea-triunghi, selectarea turaţiilor făcîrtdu-se cu ajutorul comutatorului Ct.

Pentru turaţia mică, comutatorul Ct se trece pe poziţia cores­punzătoare închiderii contactelor Ctx şi Ct3. In acest tel se pun sub tensiune bobinele .contafdtoarelor C3 şi C4, care dau posibilitatea conec­tării la reţea a bornelor xy y, z şi scurtcircuitarea bornelor X, Y, Z, Xb Yu Zx. Se constată cu uşurinţă că înfăşurările motorului sînt legate în stea. Timpul necesar intrării motorului în turaţie este con­trolat prin releul RT care la momentul oportun încide circuitul bobinei releului intermediar RI1 iar  un contact al acestuia pe al bobinei releului RI3. Releul RI3 comandă deconectarea contactoarelor C3  şi apoi pe C4, permiţînd anclaşarea contactoarelor C5 şi din nou C4.

Turaţia mare se obţine închizînd contactele Ct1 şi Ct2 ale comu­tatorului Ct.

Astfel, se pun sub tensiune bobinele contactoarelor C3 şi apoi Crealiziinriuse legătura în stea a înfăşurărilor motorului. Schimbarea legăturii înfăşurărilor este comandată de aceleaşi releu RT prin iritermiediul releelor RI1 şi RI2.  Un contact al releului interme­diar întrerupe circuitul bobinei contactorului C3, iar un contact al acestuia pe cel al bobinei contactorului C1. Contactele închise ale contactoarelor C3 şi C1 servesc la .anclaşarea contactorului C2 şi după aceasta a contactorului C1.

Oprirea motorului M1 se realizează prin schimbarea comutato­rului Ct pe poziţia neutră, ceea ce are ca urmare declanşarea con­tactelor de alimentare a înifăşurarilor motorului.

Scoaterea de sub tensiune a schemei se face cu ajutorul între-ruptorului general Ig.

La întreruperea curentului din reţea, releul intermediar RI4 asi­gură ca funcţionarea schemei să nu poată fi reluată decît după apă­sarea pe butonul de pornire generală b1. Butonul de oprire generală b0 se acţionează în caz de avarii. Schema este prevăzută cu elemente de protecţie : relee termice Rt1  , Rt2, Rt3, siguranţe fuziibile SF şi cu contacte de interblodare a acţionării contactelor.

In schema din fig.  b avansul rapid se execută cu ajutorul unui motor M3, pentru avans rapid, de 0,55 kW la 1500 rot/min, alimentat la tensiunea de 220/380 V.

Comenzile electrice sunt amplasate în trei locuri şi anume :

—    în dulapul electric, montat pe piciorul mic al strungului; în partea din spate a dulapului se află întreruptorul principal şi comu­tatorul pentru conectarea iluminatului,

—    (pe păpuşa fixă sînt montate butoanele de comandă pentru pornirea şi oprirea motorului principal de acţionare, pentru pornirea şi oprirea pompei de răcire .şi butonul pentru decuplarea frlnei,

—    pe cărucior se află butoanele de comandă pentru pornirea într-un sens sau altul al motorului de avans rapid.

Întreaga aparatură electrică este montată în dulapul electric într-o nişă din piciorul mic al strungului. Conductoarele pentru ali­mentare cu energie electrică a motorului principal şi a comenzilor sînt trecute printr-o ţeava de protecţie din oţel situată între piciorul mic şi piciorul mare al strungului. La strungurile cu lungime între vîrfuri de 4 000—5 000 mm, cablurile electrice care fac legătura între sania longitudinală şi dulapul electric sînt conduse prin tuburi flexi­bile şi susţinute de un transportor de cabluri.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>