schema electrica de actionare a compresorului

Actionarea compresorului este realizata cu ajutorul unui motor sincron de 300 kW, la tensiunea de 380 V si turatia 300 rot/min.

Pentru comanda si punerea  motorului actionare schema este prevazuta cu un tablou automat tip TSA cu caracteristicile :

  • puteri cuprinse intre 255-600 kW
  • tensiunea, 6 kV
  • frecventa 50 HZ.

Alimentarea schemei de comandă cu tensiunea operativă prin închiderea intreruptorului datorită cărui fapt se va produce:

semnalizarea alimentării circuitului de comandă prin aprin­derea lămpii 1LV şi care rămîrne aprinsă pe toată durata funcţio­nării tabloului;

semnalizarea poziţiei întrerupator ..DESCHIS” prin aprinderea lămpii 2 LV;

pornirea motoraşului dispozitivului DRI avînd loc armarea şi pregătirea Intreruptorului IUP-15 pentru anclanşare.

Anolanşarea Intreruptorului principal este comandată prin apă­sarea pe butonul de comandă Ba, datorită cării fapt se produc:

închiderea intreruptorului IUP-15;

anclanşarea releului 2RI care semnalizează Includerea Intre­ruptorului prin aprinderea lămpii 1LR şi stingerea lămpii 2LV. Mersul motorului de antrenare în regim asincron este semnalizată prin aprinderea lămpii 2LR;

pregătirea circuitului de declanşare şi controlul acestui cir­cuit prin intermediul releului RCD şi prin aprinderea lămpii 3LR;

anclanşarea releului 3RI cu o temporizare de 0,5—1,8 s da­torită grupului Dl2 din circuitul său. Releul DI2 comandă anclan­şarea contactorului D care scurtcircuitează rezistenţa de descăr­care RD.

Anclanşarea contactorului D este semnalizată prin stingerea lămpii 2LR. Apoi se comandă declanşarea Intreruptorului după care se repetă operatia de anclanşare, acţîonind In prealabil ma­nual clapeta releului de alunecare RA.

In felul acesta se ajunge la situaţia reală de pornire cu motorul prin anclanşarea releului RS şi datorită cărui fapt se produce:

scurtcircuitarea bobinelor releelor maximale pc rezistenţele RSr şi RS2 (evitînd astfel declanşarea motorului de la reţea In timpul pornirii);

comanda temporizării In cadrul protecţiei contra pornirii prelungite adică a releului de timp RTS.

Pornirea motorului se face in situaţia de mers in gol a utila­jului antrenat: compresoare de aer, pompe de apă etc. prin închi­derea Intreruptorului şi avînd cursorul reostatului de excitaţie RE situat pe o poziţie Intermediară.

Odată cu cuplarea directă a motorului la reţea va trebui să anelanşeze releul de alunecare RA (RK-180). Acest releu deter­mină durata de timp de mers in regim asincron al motorului. Funcţionarea motorului fiind semnalizată de lampa 2LR.

In momentul dnd turaţia motorului este aproape de cea de sincronism, releul RA declanşează şl comandă sincronizarea moto­rului prin scurtcircuitarea rezistenţei de descărcare RD.

După intrarea In sireronism a motorului se poate acţiona pen­tru încărcarea motorului la sarcina nominală.

Oprirea motorului se realizează prin apăsarea pe butonul de declanşare Bd (fără a mai reduce In prealabil excitaţia).

Compresoarole dc aer comprimat mobile cu debite şi presiuni mici slnt acţionate de motoare asincrone trifazate In scurtcircuit de puteri diferite.

Sursa: Cartea Electricianului

2 comments to schema electrica de actionare a compresorului

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>