schema electrica de actionare a pompelor si ventilatoarelor

Instalaţii de ventilaţie

Pentru înlăturarea efectelor negative sau a accidentelor create de degajarea unor uantitaţi mari de căldură substanţe nocive sau explosive de variaţiile mari ale umidităţii atmosferei de lucru în­căperile industriale trebuie prevăzute cu instalaţii de ventilaţie, Iar utilajele care in procesul de lucru au degajări mari de gaze sau praf sc impune să fie dotate cu instalaţii clc ventilaţie locală. Pe lSngă asigurarea climatului de lucru instalaţiile de ventilaţie au şi roluri pur tehnologice fiind utilizate în procesul de fabrica­ţie ca do exemplu: pentru suflat aer la cubilouri, pentru transpor­tai pneumaiic al nisipului Sn turnătorii, a talajului rezultat din prelucrarea lemnului în atelierele dc timplărie etc.

Deplasarea mecanică a aerului şi particulelor solide în insta­laţiile de ventilaţie se realizează cu ajutorul ventilatoarelor. Aces­tea pot avea diferite forma constructive (axiale sau centrifugale).

Acţionarea ventilatoarelor se face cu ajutorul motoarelor elec­trice, care pot fi cu Inele colectoare sau cu rotorul in scurtcircui:.

In general motoarele electrice ale ventilatoarelor stat construite pentru curent alternativ triflazat de 50 Hz şi cu turaţii de; 750. 1 000, 1 500 şi 3 000 rot/min.

Pentru puteri mici pînă la 7 k\V pornirea ventilatoarelor poa~e fi făcută cu întreruptoare simple, iar pentru puteri mai mari por­nirea se face prin intreruptoare stea-tritinghi sau cu reostatc dc pornire.

In practică motoarele electrice pot fi cuplate direct cu axul ventilatorului sau prin curele (de obicei curele trapezoidale).

Pompe folosite în acţionarea sistemelor hidraulice a utilajelor industriale

In procesul de fabricaţie punerea în funcţiune a mediului hi­draulic (apă, eniiilsîe, sau ulei) din sistemele de acţionare hidrau­lică a utilajelor industriale se face cu ajutorul unor pompe a căror acţiune se bazează pe aspiraţia şi refularea mediului hidraulic în instalaţiile mecanismelor de acţionare a utilajului.

Pe lingă acţionarea sistemelor hidraulice, pompele au şi rolfu! de a asigura răcirea utilajelor care în timpul lucrului realizează degajări mari de căldură, cucn sînt: comipresoarele, maşinile de turnait suib presiune etc.

I>in punct de veiderc constructiv pompele pot fi: cu piston cu roţi dinţate, centrifuge etc.

Acţionarea pompelor folosite în sistemele hidraulice ale utila­jelor sc face de obicei cu motoare electrice asincrone trifazate ale căror puteri variază în raport cu presiunea pe care treibuie să o realizeze pompa în circuitul hidraulic şl au turaţii de 1 000, 1 500, 3 000 rot/min.

Pornirea pompelor se face ca şi in cazul ventilatoarelor, pen­tru puteri pină la 10 kVV, cu ajutorul în’.reruptoarclor simple, iar peste 10 kW cu ajutorul întrerup toaralor stea^triunghi.

schema electrica de actionare a pompelor si ventilatoarelor pina la 1kW

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>