schema electrica – strung semiautomat ST 2

Schema electrică de acţionare a strungului semiautomat cu cuţite multiple tip ST 2 utilizat pentru prelucrarea arborilor cotiţi. Acest tip de strung lucrează după un ciclu automat, constînd din : apropierea rapidă a suporturilor, exe­cutarea avansurilor de lucru necesare şi retragerea rapidă a supor­turilor în poziţia iniţială. Fazele acestea sînt realizate astfel :

—     mişcarea principală de rotaţie a piesei, cu ajutorul unui motor electric asincron trifazat în scurtcircuit M1 de 22 kW la o tensiune de 220/380 V şi o turaţie de 1 480 rot/min.

—     mişcarea pentru acţionarea sistemului hidraulic de avans transversal a suporturilor portcuţite — cu ajutorul unui motor elec­tric, asincron, trifazat în scurtcircuit M2 de 3,5 kW la o tensiune de 220/380 V şi 2 800 rot/min.

Strungul este prevăzut cu un cofret montat în apropierea ma­şinii care cuprinde întreruptorul general, demaroarele, contactoa-rele, transformatoarele, releele, rezistenţele, clemele etc. Tabloul de comandă este montat. în batiul strungului şi este prevăzut cu lăm­pile de semnalizare, butoanele de comandă, întreruptorul motorului electric şi al pompei de răcire. Pe lingă acestea, schema electrică a strungului mai este prevăzută cu următoarele elemente:

— aparatajul pentru coihanda funcţionării ciclului automat ;

—   instalaţia de iluminat local;

— frîna electromagnetică cu bandă care acţionează asupra axului motorului electric al mişcării principale M1

 

Protecţia împotriva scurtcircuitelor se realizează cu ajutorul si­guranţelor fuzibile SF, iar protecţia împotriva suprasarcinilor pre­lungite .este realizată prin intermediul releelor termice Rt.

Punerea schemei sub tensiune se face prin închiderea întrerupto-rului general Ig, care conectează instalaţia electrică a maşinii la re­ţeaua de alimentare. Circuitele de comandă şi semnalizare sînt ali­mentate prin intermediul transformatoarelor coborîtoare de tensiune Tr1 şi Tr2.

Aducerea bacurilor pentru strîngerea şl fixarea piesei în poziţia dorită se face prin apăsarea butonului de pornire cu revenire auto­mată b2 , permiţînd astfel trecerea curentului prin bobina contectorului 2C şi închizînd contactele normal deschis 2C din circuitul de alimentare al motorului electric M1prin rezistenţele R. Axul prin­cipal al strungului începe să se rotească încet. Rotirea axului du­rează atît timp cît butonul este apăsat. Dacă se ridică mîna de pe

butonul Ь2, axul se opreşte, deoarece butonul revine automat în po­ziţia deschis. în acest fel, prin apăsări succesive ale butonului b2, axul principal, pe care se află bacurile pentru strîngerea şi fixarea piesei de prelucrat, vine în poziţia dorită. După strîngerea piesei se apasă pe butonul bi de pornire şi revenire automată a acţionării hi­draulice, favorizînd trecerea curentului prin bobina contactorului 1С, închizînd contactul de blocare normal deschis 1СЪ care şuntează butonul bi, deci curentul continuă să treacă prin bobina 1С, chiar după ce s-a ridicat mina de pe buton. In acelaşi timp se închid şi contactele normal deschise IC2, din circuitul de alimentare al moto­rului M2, care acţionează sistemul hidraulic. Pompa sistemului hi­draulic funcţionează însă în gol pînă cînd se apasă pe butonul de pornire cu revenire automată b2. La apăsarea butonului 63, curentul trece prin contactul normal închis 6Rb şi bobina contactorului 3C, favorizînd închiderea contactului de blocare normal deschis ЗС! permiţînd trecerea curentului prin bobină şi după ce s-a ridicat mîna de pe buton. Totodată se închid şi contactele normal deschise 3C2 din circuitul de alimentare al motorului principal Mi dîndu-i posibilitate să lucreze la turaţia nominală. Se apasă pe butonul de pornire şi revenire automată 84, permiţînd trecerea curentului prin bobina releului IR şi închizînd astfel contactul de blocare normal deschis lRi, care face ca prin bobina releului să treacă curentul şi după ce s-a ridicat mîna de pe buton. Deoarece în acelaşi timp con­tactul normal închis Ai al aparatului de comandă este închis, cu­rentul trece prin bobina releului 2R închizînd contactul normal deschis 2Ri. închiderea celor două contacte normal deschise IR2 şi 2Ri permite trecerea curentului prin electromagneţii EM3 şi EM4, care acţionează sertăraşele sistemului hidraulic.

Pentru o deplasare stabilită dinainte, care corespunde unei anu­mite faze din procesul tehnologic, se închide automat contactul A3 al aparatului de comandă automată, permiţînd trecerea curentului prin bobina releului 4R, închizînd contactul normal deschis 4R. în­chiderea contactului A3 se produce simultan cu redeschiderea au­tomată a contactului A2, ceea ce face ca trecerea curentului prin bobina releului 3R să fie întreruptă, redeschizînd contactele 3Rl9 3R2 şi scoţînd din circuit electromagnetul £M2. în această situaţie rămîn sub tensiune numai electromagneţii EMi şi EM3. Deci, se pro­duce încetarea avansului mare şi se trece la avansul mijlociu. De­plasarea suporturilor strungului în vederea realizării acestui avans se face prin închiderea automată a contactului A3, iar bobina 4R nemaifiind străbătută de curent permite redeschiderea contactului 4R, iar electromagnetul EM1 este scos din funcţiune. Sub tensiune rămîne numai electromagnetul Мз, ceea ce corespunde încetării avansului mijlociu şi trecerii la avansul mic. La terminarea cursei corespunzătoare avansului mic, printr-un opritor se asigură închi­derea automată a întreruptorului Ia, permiţînd astfel trecerea cu­rentului prin bobina releului de tip 5R în vederea acţionării con­tactului normal deschis 5 R cu temporizare la închidere. în perioada de timp necesară închiderii cu o anumită întîrziere a contactului respectiv 5R, suporturile sînt oprite permiţînd curăţarea piesei pre­lucrate. După închiderea contactului 5R, curentul trece prin bobinele releelor 6R şi 7R. Contactul de blocare normal deschis se închide, favorizînd trecerea curentului şi după deschiderea contactului tem­porizat 5R.

Contactul normal închis 6R2 se deschide şi întrerupe curentul în electromagnetul EM3, iar contactul normal deschis 7R2 se închide permiţînd punerea sub tensiune a electromagnetului EM4. Rămînînd sub tensiune numai.electromagnetul M4 rezultă că avansul mic s-a oprit, trecîndu-se la retragerea rapidă a suporturilor în poziţie ini­ţială ; în această poziţie a suportului, se deschide automat contactul A5 al aparatului de comandă automată, care era închis de la începu­tul ciclului, al cărui rezultat era menţinerea curentului în bobina releului 8R pentru a păstra închis contactul normal deschis #Hi din circuitul bobinei contactorului 3C. Se închide curentul în bobina 8R, se deschide contactul 8Ri, în timp ce bobina releului 6R este încă sub curent astfel, încît contactul normal închis 6R1 este deschis, întrucît contactele 6R1 şi 8R1 sînt deschise, circuitul de alimentare al bobinei 3C se întrerupe, avind ca efect deschiderea contactului de blocare 3C1 şi contactele 3C2 aflate în circuitul de alimentare al motorului M1.

Motorul principal al maşinii M1 se opreşte, deci şi axul principal al maşinii se opreşte.

Lampa de semnalizare h se aprinde la sfîrşitul ciclului, datorită închiderii contactelor 8R2 şi 2R2. Pe tot parcursul ciclului de lucru această lampă este stinsă, deoarece unul din cele două contacte normal închise 2R2 şi 8R2 este deschis.

în practică există posibilitatea de a se asigura retragerea rapidă a suporturilor din orice poziţie, prin apăsarea pe butonul dublu cu revenire automată bo$ şi bp5.

Răcirea cuţitelor în timpul ciclului automat este asigurată de trecerea întreruptorului Ib în poziţia „ciclu automat” închizînd con­tactul A4, iar bobina contactorului 4C este parcursă de curent, asigu-rînd închiderea contactelor normal deschise 4C din circuitul de ali­mentare al motorului M5, permiţînd intrarea sa în funcţiune în ve­derea acţionării pompei de răcire.

Pentru răcirea cuţitelor în timpul mişcărilor de potrivire a ma­şinii, întreruptorul Ib este adus în poziţia'”„potrivirea- maşinii”, per­miţînd închiderea contactului 4C, asigurînd astfel pornirea motoru­lui M3 de acţionare a pompei de răcire. Aducerea întreruptorului Ib în poziţia „decuplat” întrerupe funcţionarea motorului M3 şi. răcirea încetează.

In cazul în care în exploatare apar suprasarcini prelungite* mo­toarele sînt protejate de releele termice 1Rt, 2Rt şi 3Rt.

In caz de avarie strungul este oprit prin apăsarea pe butonul cu revenire automată bo (stop), care întrerupe circuitele de comandă ale motorului eleotrfc principal M1 şi ale avansurilor.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>